פרוייקט ניהול מערך הפסולת

מענה לצורך

חלק מרשויות האשכול התאפיינו ברמת שירות ירודה בתחום איסוף האשפה הביתית והחלוקה לזרמים.

מצב זה יצר מטרדים סביבתיים ועלויות גבוהות להטמנת הפסולת, שכן הפסולת פונתה עד לאחרונה כמקשה אחת.

עקב מגבלות תקציביות לסעיף זה ברשויות, הקבלנים לא יכלו לספק רמת שירות גבוהה יותר.

מטרת הפרוייקט

ייעול מערך הפסולת ברשויות האשכול תוך איחוד משאבים וראייה אזורית.

שלבי הפרוייקט

  1. תכנית לייעול מערך הפסולת - יצחק גיל: המועצות המקומיות דיר אל אסד, נחף, ראמה, מגד אל כרום ובענה שיקראו להלן: "רשויות אשכול בית הכרם או רשויות האשכול" מבקשות לייעל את מערך הטיפול בפסולת. לאור האמור לעיל, הזמין האשכול באמצעות הג'וינט, הכנת תכנית לייעול מערך הטיפול בפסולת המוצקה ברשויות האשכול. העבודה בוצעה בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים ברשויות ובעקבות קבלת נתוני המערך הקיים לטיפול בפסולת

  2. מיפוי GIS - כלי אצירה לפי יישובים: כשלב ראשון, נערך סקר כלי אצירה בישובים - נחף, ראמה, בענה, דיר אלאסד ומג'ד אלכרום – כדי לצייר תמונת מצב קיים על מצבת כלי האצירה בישובים. נסקרו כמות, סוג, תקינות ומיקום המכלים והנתונים הוצגו בדוח. בהתאם לתוצאות הסקר הוצעו מספר הצעות ליעול מערך האצירה בישובים. במקביל לסקר, נערכו מספר סיורים, בשיתוף עם נציגי מחלקות התברואה מכל ישוב בנפרד, על-מנת לאתר אתרים אפשריים לפסולת יבשה, עבור כל ישוב בנפרד ואף למספר ישובים במשותף. תוצאות הסיורים הוצגו, יחד עם בחינת היתרונות והחסרונות שראינו עבור כל אתר. לבסוף הוצג אתר מומלץ לכל ישוב.

  3. מכרז משותף לקבלן לאיסוף אשפה: אשכול בית-הכרם הוציא מכרז אזורי שהרשויות רשאיות להצטרף אליו ונבחר קבלן לביצוע הפרוייקט. נכון לשנת 2016, הקבלן המבצע הוא החברה הצפונית לאיסוף אשפה משה יקוטי בע"מ. הקבלן אוסף את הפסולת עפ"י זרמיה, איסוף אשפה ביתית בתדירות גבוהה יותר וכלן, מנוף שעובר ביישובים ואוסף גזם ופסולת גושית. כמו כן, ישנו איסוף נפרד לפסולת בניין ולרשויות ניתנה האפשרות לאסוף פסדים והאיטליזים למניעת מפגעים תברואתיים עקב השלכת שאריות בעלי-חיים בשטחים הפתוחים.

  4. גיוס תקציב למימון הפער (משרד האוצר): עקב העלייה ברמת השירות המוצעת כעת ע"י האשכול, נוצר פער בעלויות לרשות. שכן, עד כה הרשויות שילמו מחיר נמוך יותר, על מנת לאפשר מימון של מהלך זה גייס האשכול תקציב למימון פער זה ממשרד האוצר.

  5. מתן שירות: עד כה הצטרפו לשירות 5 רשויות מקומיות: בענה, נחף, מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ומשגב, ומצפים להצטרפותן של רשויות נוספות.

  • נחף (החל מאפריל 2016)

  • בענה (החל מיולי 2016)

  • 9 יישובים במשגב (החל מאוגוסט 2016)- איסוף פסולת ביתית ובפברואר 2017 הצטרפו כל יישובי המועצה לאיסוף הפסולת הגושית

  • מג'ד אל כרום (החל מאוקטובר 2016)

  • דיר אל אסד (החל מפברואר 2017)

שותפים לפרוייקט

משרד הפנים

משרד האוצר

קבצים להורדה

מיפוי GIS כלי אצירה

תכנית לייעול מערך הפסולת